Tin tức

Phát huy nguồn lực con người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. (Nguồn ảnh Báo Nghệ An)

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc phát huy hiệu quả nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) phục vụ mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng, quyết tâm và tập trung nguồn lực ở cả trong và ngoài nước là yếu tố hết sức quan trọng để đưa đất nước tiếp tục tiến lên mạnh mẽ và đạt được những mục tiêu phát triển đề ra.

Tiếp nối chủ trương của Đảng về công tác đối với cộng đồng NVNONN, ngày 10/11/2023, Chính phủ đã ban hành Đề án “Phát huy nguồn lực con người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”. Nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đề án của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nội dung triển khai tập trung: Quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX để phục vụ các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, của tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Huy động nguồn lực NVNONN để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị. Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách có liên quan đến NVNONN. Đề xuất các cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý để NVNONN nói chung và người Nghệ An ở nước ngoài nói riêng cơ bản được hưởng môi trường pháp lý tương đương với người trong nước, trong tỉnh khi tiến hành các hoạt động thu hút đầu tư, kinh doanh, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, nhân đạo và các hoạt động khác.

Tạo khuôn khổ, các cơ chế bền vững khuyến khích NVNONN tham gia phát triển quê hương, đất nước trên các lĩnh vực phù hợp với nguồn lực của cộng đồng. Củng cố mạng lưới người Nghệ An ở các nước. Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Nghệ An ở nước ngoài. Hỗ trợ cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài phát triển có vị thế ở sở tại; tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa các tổ chức nhân dân, hội đoàn trong tỉnh với các Hội đồng hương Nghệ An tại các nước.

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.

UBND tỉnh cũng yêu cầu việc triển khai phải tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại của tỉnh Nghệ An nói riêng. Tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam nói chung và người Nghệ An ở nước ngoài nói riêng đóng góp trí tuệ, tinh thần, vật chất xây dựng quê hương, đất nước./.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114467689

Hôm nay

2222

Hôm qua

2299

Tuần này

2521

Tháng này

214495

Tháng qua

119210

Tất cả

114467689