Tin tức

Nghệ An: Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Đề cương về văn hóa Việt Nam của Tổng bí thư Trường Chinh

Tiếp tục nghiên cứu, khẳng định, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” đồng thời tổng kết, đánh giá quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ; đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

Theo đó, các hoạt động gồm:

1. Tọa đàm (hội thảo) về chủ đề “Từ Đề cương văn hóa Việt Nam đến lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập” (quý I/2023);

2. Tập huấn cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức các nội dung, quan điểm đổi mới của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (quý I/2023);

3. Diễn đàn, tọa đàm trao đổi về chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 - 2023” (quý II/2023);

4. Cuộc thi Tìm hiểu văn hóa Việt Nam và truyền thống văn hóa xứ Nghệ (quý II/2023);

5. Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ (quý III/2023)

6. Hội thảo khoa học “Từ Đề cương văn hóa Việt Nam - Định hướng chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030” (quý IV/2023);

7. Xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa Nghệ An đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (quý IV/2023);

8. Xây dựng Đề án phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030 (quý IV/2023);

9. Tuyên truyền, trưng bày, triển lãm; tổ chức sáng tác, công bố, phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa, con người xứ Nghệ…(quý III, IV/2023).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Sở Văn hóa và Thể thao; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh; các huyện, thành, thị ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc triển khai các hoạt động trên bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo trang trọng, thiết thực hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn kết với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sự kiện lịch sử, văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Các cơ quan báo, đài trong tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; những thành tựu của Đảng, đất nước trong xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thông qua 80 năm thực hiện “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114459460

Hôm nay

2128

Hôm qua

2264

Tuần này

2392

Tháng này

215662

Tháng qua

120464

Tất cả

114459460