Tin tức

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Ngày hội thể thao ngành Văn hóa và Thể thao

Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, việc tổng kết lần này nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 10-Ctr/TU, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất và giải pháp để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới.

Thông qua tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Việc tổng kết được tiến hành ở 3 cấp với hình thức phù hợp điều kiện cụ thể của đơn vị (cấp cơ sở tổng kết trước ngày 05/3/2024; cấp huyện tổng kết trước ngày 29/3/2024; cấp tỉnh tổng kết trước 30/4/2024).

Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, thực chất; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực có trọng tâm, trọng điểm; tiếp thu ý kiến của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật và của các tầng lớp nhân dân trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114453713

Hôm nay

291

Hôm qua

2361

Tuần này

21042

Tháng này

219972

Tháng qua

120141

Tất cả

114453713