Văn hóa và đời sống

Nâng cao tính gương mẫu cho cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

                                                            

Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại điểm cầu Nghệ An

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn tỏa sáng, vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn hiện, chúng ta cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi, chỉ khi việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, ý thức tự giác trong mỗi người thì mỗi cán bộ, đảng viên sẽ ngày càng hoàn thiện mình hơn, xứng đáng là “công bộc của dân”, “là đầy tớ trung thành của nhân dân”. Học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên có thể học và làm theo Bác rất nhiều điều, một trong những nội dung cần thiết, quan trọng nhất là học tập và làm theo Bác về phong cách nêu gương.

Nêu gương là một trong những việc làm cần thiết, quan trọng, thường xuyên mà người cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện và thể hiện trong công việc,  trong cuộc sống thường ngày. Bởi, cán bộ, đảng viên là người đi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Muốn cho quần chúng tự giác thực hiện thì người cán bộ, đảng viên phải làm mực thước cho quần chúng noi theo. Nói về điều này, Bác cũng đã từng dạy cán bộ, đảng viên: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”(1)

Nêu gương còn là một yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên, bởi chỉ khi cán bộ, đảng viên nêu gương tốt thì quần chúng nhân dân mới tin, mới phục và tự giác thực hiện nghĩa vụ của mình. Nội dung nêu gương theo Bác phải được thể hiện trên cả ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với công việc. Đặc biệt, phải luôn giữ vững nguyên tắc “Dĩ công vi thượng”, nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công vô tư”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng. Theo Hồ Chí Minh, muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương.

Nghệ nhân Ưu tú Sầm Văn Bình (ngồi đầu tiên bên trái) ở bản Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An là 1 trong 12 điển hình tiêu biểu noi gương Bá của toàn quốc năm 2019 . Ảnh Lê Văn Tâm

Thực hiện lời dạy của Bác và noi theo gương sáng của Người, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, các thế hệ người Việt Nam nói chung và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng đã nối tiếp nhau phấn đấu thi đua, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ sau. Đã có biết bao tấm gương bình dị mà cao quý được Ðảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh, góp phần phát huy truyền thống dân tộc và phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đa số cán bộ, đảng viên gương mẫu, chuẩn mực trong lời nói việc làm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân thì vẫn có một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu. Trong số những cán bộ thiếu gương mẫu đó có những người có chức vụ, quyền hạn cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng vũ trang. Đáng buồn hơn, trong thời gian qua hiện tượng đó có biểu hiện ngày càng lây lan rộng ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Họ là những cá nhân cá biệt nhưng hành động, việc làm của họ đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của tổ chức, uy tín của Đảng, của chế độ. Họ chính là những “con sâu làm rầu nồi canh”, làm cho công sức, sự cống hiến, hy sinh của những cán bộ, đảng viên tốt có nguy cơ bị xem thường, làm mất động lực phấn đấu, cống hiến ở họ nếu những hành vi xấu không được ngăn chặn, những lời nói, việc làm sai của những cá nhân vi phạm không bị xử lý nghiêm minh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, và để phòng, ngừa, kịp thời ngăn chặn những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm những quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm giảm uy tín của Đảng, của chế độ trong quần chúng nhân dân, từ nhiệm kỳ Ðại hội VIII, nhất là từ nhiệm kỳ Ðại hội X đến nay, Ðảng ta đã ban hành nhiều văn bản có liên quan việc cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải nêu gương, như: Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, trong đó có nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nêu gương. Nhiều văn bản trực tiếp liên quan việc nêu gương, như: Ban Bí thư khóa XI đã ban hành Quy định số 101-QÐ/TW, ngày 7/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định số 55-QÐ/TW, ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ðể phát huy hơn nữa hiệu quả của việc nêu gương, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã ban hành Quy định số 08/QÐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. Ðây là lần đầu Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu và quy định rõ Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện tám nội dung cụ thể đã nêu ở Ðiều 2. Ðồng thời, phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống tám biểu hiện tha hóa, suy thoái nêu tại Ðiều 3 của Quy định này. Qua đó, không chỉ góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mà còn tạo sức lan tỏa rộng lớn để cán bộ, đảng viên và mọi người học tập, noi theo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở: “Cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu cho cán bộ cấp dưới”(2).

 Từ những quy định và quyết tâm của Đảng về tăng cường công tác xây dựng, chính đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, các giải pháp đồng bộ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đặc biệt là các biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, thời gian gần đây, chúng ta thấy hiện tượng cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có xu hướng giảm.

 Để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ về số lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực, trình độ xứng tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực sự là tấm gương sáng cho cấp dưới và quần chúng nhân dân noi theo, chúng ta cần tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp cần tăng cường việc quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Tăng cường và coi trọng việc quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên là việc làm mà cấp ủy các cấp cần phải thường xuyên quan tâm. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW; Quy định số 55-QÐ/TW; Quy định số 08/QÐi/TW…về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bởi chỉ khi nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và các quy định của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, nhiệm vụ mà cán bộ, đảng viên đang nắm giữ thì họ sẽ xác định được việc được làm, nên làm và việc không được làm và không nên làm. Trên thực tế, có những cán bộ, đảng viên vi phạm là do ý thức chủ quan của họ, nhưng cũng có những người vi phạm do không nắm vững, hiểu rõ các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của mình. Đây chính là lỗi của tổ chức mà trước tiên là của cấp ủy, cơ quan, cá nhân quản lý cán bộ, đảng viên đã không quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tổ chức đến cán bộ, đảng viên.

 Thứ hai, quan tâm, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về mọi mặt, đặc biệtcông tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Có thể nói sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên được thể hiện ở nhiều mặt, gắn với vị trí, vai trò, nhiệm vụ mà họ đảm nhận. Khi bố trí, cất nhắc cán bộ vào vị trí nào cần phải xem xét các tiêu chuẩn, tiêu chí về đức và tài phù hợp với vị trí đó. Cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước khi giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên. Trong quá trình sử dụng cần tạo điều kiện và có cơ chế, chính sách phù hợp để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho họ, từ đó làm cơ sở vững chắc cho việc cất nhắc lên vị trí cao hơn, khó hơn.

Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, bên cạnh trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng; xác định tốt ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, nhất là chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó chủ động đấu tranh có hiệu quả. Đồng thời tăng sức “đề kháng” để ngăn chặn, loại trừ những tư tưởng độc hại, các luận điệu sai trái xâm nhập vào cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Để thực sự trở thành “công bộc của dân”, “người đầy tớ trung thành của nhân dân”, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện. Phong cách nêu gương của Bác là “mẫu chuẩn” để đội ngũ cán bộ, đảng viên hướng tới trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức người chiến sĩ cách mạng. Phong cách đó được Bác thể hiện sống động trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, trong các mối quan hệ. Biểu hiện của phong cách nêu gương ở Bác là lời nói luôn đi đôi với việc làm, nói ít, làm nhiều, luôn đặt lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết… Thực tế chứng minh nếu người đứng đầu nghiêm túc, trong sáng về đạo đức, lối sống và trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, quyền hạn thì luôn là tấm gương sáng để cán bộ, quần chúng thật sự học tập, noi theo.Trong các phong trào như Xây dựng nông thôn mới, Toàn dân DDoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... cho thấy: Ở đâu cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện và sáng tạo trong lãnh đạo, vận động quần chúng thực hiện, thì ở đó phong trào phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao. Ở đâu cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, ở đó phong trào yếu kém, hiệu quả thi đua thấp. Như vậy, cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định, phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò hết sức quan trọng đối với các phong trào cách mạng của quần chúng.

Nội dung phong cách nêu gương theo Bác được thể hiện trong 3 mối quan hệ với mình, với người, với công việc phải được nhận thức sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “làm mực thước cho người ta bắt chước” trong mỗi hành động việc làm của cán bộ, đảng viên. Với phương châm thực hành: Trong gia đình, cha mẹ là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em; trong nhà trường, thầy, cô giáo là tấm gương cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, người cán bộ, đảng viên chẳng những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng mà còn phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Thứ tưchú trọng công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ cấp ủy, tổ chức Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong việc giữ vững và nâng cao “tính đảng" cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Để nâng cao “tính đảng” trong mỗi cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát cần phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ hơn. Phải kiểm tra, giám sát toàn diện, từ việc cán bộ, đảng viênthực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm và việc giữ gìn phẩm chất, tư cách của đảng viên...

Cấp ủy các cấp phải nắm chắc tình hình tư tưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xem xét xử lý đúng nguyên tắc, quy trình, kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Gắn kiểm tra, giám sát với đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; những biểu hiện cơ hội, thực dụng, bình quân chủ nghĩa...

Thứ năm, nêu cao ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng trong mỗi cán bộ, đảng viên

Một trong những giải pháp quan trọng, mang tính quyết định là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện, trau dồi mọi mặt để thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu về mọi mặt. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với rèn luyện đạo đức cách mạng theo lời dạy của Bác Hồ "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; coi đây là biện pháp, hoạt động thiết thực để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Như vậy, thêm một lần để khẳng định câu nói của Chủ tịch Hồ Chí “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu”(3).Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong giai đoạn hiện nay, công tác cán bộ luôn được Đảng ta đặt lên hàng đầu. Trong nhiều tiêu chí để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thì “nêu gương” vẫn giữ một vị trí quan trọng. Vì vậy, việc học tập và làm theo Bác về phong cách nêu gương là yêu cầu thường xuyên và cấp bách đối với cán bộ, đảng viên hiện nay. Việc cán bộ, đảng viên gương mẫu, nêu gương tốt hàng ngày là góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là món quà quý giá nhất mà toàn Đảng, toàn dân dâng Bác nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

 

 

          TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB. Sự thật, H.1984, tập 4, tr.84.
  2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.10, tr.494.
  3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2011, t.5, tr30
  4. * Khoa Xây dựng Đảng - Trường Chính trị Nghệ An

Ảnh 1: 

Ảnh 2: Nghệ nhân Ưu tú Sầm Văn Bình, 1/12 điển hình tiêu biểu noi gương Bác của toàn quốc năm 2019

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114368376

Hôm nay

2163

Hôm qua

2385

Tuần này

21534

Tháng này

29892

Tháng qua

19794

Tất cả

114368376