Cuộc sống quanh ta

Ngành Văn hoá, Thể thao & Du lịch là lực lượng nòng cốt trực tiếp cùng đồng bào các dân tộc xây dựng nền văn hoá mới đậm đà bản sắc dân tộc

Năm mươi tư dân tộc là năm mươi tư thành viên bình đẳng của dân tộc Việt Nam, là năm mươi tư sắc màu của nền văn hoá Việt nam. Trong trường kỳ lịch sử, các dân tộc anh em đã kề vai chung sức lao động và chiến đấu để dựng xây nên Tổ Quốc tươi đẹp hôm nay.

Trên địa bàn Nghệ An, bên cạnh người Kinh có 5 dân tộc thiểu số là Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ và Ơ Đu cùng chung sống. Các dân tộc thiểu số ở tỉnh ta đều cư trú ở miền núi phía Tây của tỉnh, tuỳ thuộc vào đặc điểm và lịch sử tộc người, lịch sử thiên di, tụ cư và quá trình giao lưu mà có truyền thống và bản sắc văn hoá khác nhau.

Kế thừa truyền thống khoan dung và đoàn kết dân tộc của cha ông từ ngàn xưa để lại, suốt từ mấy chục năm qua, Đảng và nhà nước ta đã luôn kiên trì thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và chủ trương xây dựng nền văn hoá Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đảng và nhà nước đã có nhiều quan tâm và hỗ trợ toàn diện để đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Trong đại gia đình Việt nam, truyền thống và bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số được tôn trọng, nâng niu và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để gìn giữ và phát huy vào đời sống đương đại.

Trong bối cảnh phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thị trường hoá và giao lưu hội nhập ngày càng sâu rộng, cường độ ngày càng mạnh, việc giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số để chủ động lựa chọn, tiếp thu các tinh hoa văn hoá của thế giới là một đòi hỏi bức thiết, có ý nghĩa lâu dài không chỉ đối với mỗi một dân tộc mà có ý nghĩa đảm bảo sự phát triển bền vững của cả dân tộc Việt nam.

Để thực hiện thành công công việc trọng đại này nhất thiết phải tôn trọng tinh thần tự tôn, tự nguyện văn hoá dân tộc, thực hiện bình đẳng văn hoá các dân tộc; Quan tâm đầu tư phát triển toàn diện ở vùng các dân tộc thiểu số; Khuyến khích, động viên, đầu tư, hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số bảo tồn và phát huy các giá trị tích cực, bài trừ các hủ tục lạc hậu, sáng tạo các giá trị mới để thúc đẩy sự phát triển haì hoà và bền vững của cộng đồng.

Ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch là lực lượng nòng cốt, có trách nhiệm rất trọng đại và nặng nề, đòi hỏi phải tập hợp lực lượng và trí tuệ, nỗ lực và sáng tạo để trực tiếp cùng với đồng bào thực hiện chiến lược gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá và xây dựng nền văn hoá mới, tiên tiến.

                                                                             


 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114442376

Hôm nay

2189

Hôm qua

2272

Tuần này

2189

Tháng này

217550

Tháng qua

112676

Tất cả

114442376